Katarína Bundzelová, František Radi – Kazuistika ako jedna z výskumných metód...

Kazuistika ako jedna z výskumných metód sociálnej práce

Katarína Biksadská a kol. – Profesionálna náhradná rodina a jej vplyv...

Katarína Biksadská a kol. - Profesionálna náhradná rodina a jej vplyv na vývin detí z centra pre deti a...

Katarína Bundzelová, Dominika Pišková – Dlhové poradenstvo ako jedna z metód...

Dlhové poradenstvo ako jedna z metód sociálnej práce

Szilvia Buzalová a kol. – Profesijné kompetencie sociálneho pracovníka v sociálnych...

Szilvia Buzalová - Profesijné kompetencie sociálneho pracovníka v sociálnych službách

Michal Oláh -Vybrané výskumné zistenia najväčšej nízkoprahovej nocľahárne pre ľudí bez...

Vybrané výskumné zistenia najväčšej nízkoprahovej nocľahárne pre ľudí bez prístrešia na Slovensku ako reflexia na problematiku „bezdomovectva“ v európskych...

Donbas Media Forum 2023 – Kyjev, Varšava

Všetky potrebné informácie nájdete na: https://dmf.dn.ua/home-1  

Eva Dirgová – Sociálna prevencia ako nástroj na elimináciu sociálno-patologickych javov

Eva Dirgová - Sociálna prevencia ako nástroj na elimináciu sociálno-patologickych javov

Andrea Podešvová a kol. – Sociálne podnikanie a integrácia znevýhodnených občanov...

Sociálne podnikanie a integrácia znevýhodnených občanov na trh práce v provincii Lombardia – Taliansko