Odborné partnerstvo

Odborné partnerstvo / Professional partnership

Cochemský omega systém 

International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM)

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

COR centrum, Krupina

Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra sociálnej práce


OZ Dobrota sv. Alžbety

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

RESOTY – Resocializačná komunita Antona Srholca

www.resoty.sk

Scientific Group of Applied Preventive Medicine I-GAP Vienna in Austria