Odborné partnerstvo

Odborné partnerstvo / Professional partnership

 1. Cochemský omega systém
 2. International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM)
 3. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
 4. Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra sociálnej práce
 5. OZ Dobrota sv. Alžbety
 6. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
 7. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 8. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
 9. Scientific Group of Applied Preventive Medicine I-GAP Vienna in Austria
 10. www.diabetikinfo.sk
 11. Rodinné poradne (https://www.rodinnaporadna.gov.sk/index.html)