Odborné partnerstvo

Odborné partnerstvo / Professional partnership

Cochemský omega systém
Kontakty
Centrum slušného rozvodu
www.centrumslusnehorozvodu.cz

International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM)
Asociácia klinických sociálnych pracovníkov (www.aksp.eu)

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
COR centrum, Krupina
 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra sociálnej práce
OZ Dobrota sv. Alžbety
 
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Scientific Group of Applied Preventive Medicine I-GAP Vienna in Austria

RESOTY – Resocializačná komunita Antona Srholca (www.resoty.sk)