asd

Sociálno-zdravotnícke spektrum

Social Health Spectrum

 

O časopise Sociálno-zdravotnícke spektrum

 

Sociálno-zdravotnícke spektrum je vedecko-odborný univerzitný časopis, jeho vydavateľmi sú Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. – Inštitút ošetrovateľstva a sociálnej práce MUDr. Pavla Blahu v Skalici, Zväz diabetikov Slovenska, o. z. a Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n. o.

Časopis vznikol v roku 2012 na podnet študentov sociálnej práce a ošetrovateľstva, učiteľov i kolegov v praxi – je preto určený predovšetkým pre nich. Publikuje v oblasti sociálnej práce, zdravotníctva a v príbuzných odboroch, najmä psychológie, sociológie, pedagogiky, práva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód, misijnej a charitatívnej služby a medicíny.

Vedeckým cieľom časopisu je rozvíjať prepojenie zdravotníckych vedných odborov a sociálnej práce, má teda transdisciplinárny charakter, so zámerom prehĺbiť vedecké poznanie a nájsť mosty medzi jednotlivými tzv. pomáhajúcich profesiami.

Od roku 2016 je časopis indexovaný v databáze CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), do ktorej sú (na základe odporučenia recenzenta) zasielané všetky abstrakty publikovaných prác.

Časopis vychádza v elektronickej a nepravidelne printovej podobe. Obsahovou náplňou sú predovšetkým vedecko-odborné články publikované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Každý článok prechádza jednostranne slepou recenziou odborníkmi z danej oblasti. Vzhľadom na problematiku etiky publikovania vedeckých a odborných textov najmä v strednej a východnej Európe testujeme náhodne vybrané anglické texty v antiplagiátorskom programe CrossCheck.

Najväčší dôraz kladieme na prepojenie teórie a praxe v duchu „Prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je iba intelektuálna hra.“. Orientujeme sa na sociálne a zdravotné problémy klientov, metódy práce s nimi, ich zdôvodnenie a riziká. Dôležité sú pre nás príklady dobrej praxe sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, sociológov a psychológov na slovensku i zahraničí, ich orientácia na prax, vzdelanie a supervíziu.

Čo časopis ponúka?

 

 

 • Odborné články rozdelené do dvoch kategórií: 1. Spoločenské vedy a 2. Zdravotnícke vedy.

 

 

 

 • Aktuálne informácie o významných udalostiach v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva.

 

 

 

 • Zaujímavé postrehy a názory známych i menej známych autorov.

 

 

 

 • Užitočný študijný a odborný materiál.

 

 

 

 • Príklady dobrej praxe.

 

 

 

 • Vedecké štúdie a výsledky výskumov.

 

 

„Poslaním nášho časopisu je vytvoriť slobodný publikačný priestor pre pedagógov, študentov a priateľov VŠZaSP SV. Alžbety, n.o. a členov a priateľov zväzu diabetikov Slovenska (spojili sa teda dvaja giganti, najväčší vzdelávateľ v sociálnej práci a zdravotníctve v SR s najväčším občianskym združením v SR). Našim cieľom nie je ambícia exkluzívneho časopisu, ale vytvorenie priestoru pre skúsenosti dobrej praxe v prostredí kvalitnej teórie – vedy. Chceme na našich stránkach zblížiť týchto „nezmieriteľných nepriateľov“, teóriu a prax do podoby prijateľnej pre odbornú i menej odbornú verejnosť.“

Social-Health Spectrum is a scientific – professional web magazine, whose editors are the College of Health and Social Work  St. Elizabeth, n.o. and Diabetes Association of Slovakia. 

The journal was founded in 2012 on the initiative of the students of social work and health professions, teachers and colleagues in practice – it is therefore primarily intended for them. Publishes articles in the field of social work, psychology, pedagogy, law scientists, public health, nursing, laboratory investigation methods, medicine, radiology, missionary and charitable services, diabetology and other related fields.

The journal is publishing in electronically form. The contents are mainly scientific articles published in Slovak, Czech and English. Each article goes through expert reviews of the field. The base emphasis is on linking theory and practice in the spirit of „practice without theory is blind and theory without experience is mere intellectual play.“ We are focused on the social and health problems of clients, methods of working with them, their justification and risks. Important for us are good practices of social and health workers in Slovakia and abroad, their focus on experience, education and supervision.

What journal has to offer?

 

 

 • Current information about significant events in the field of social work and health.

 

 

 

 • Interesting observations, interviews and reviews.

 

 

 

 • A useful study and specialist articles.

 

 

 

 • Examples of good practice.

 

 

 

 • Scientific studies and research outcomes.

 

 

Na cestu časopisu „Bon voyage“  

 

 

Vítam iniciatívu našich učiteľov a študentov, ktorí dali „zelenú“ novému časopisu Sociálno-zdravotnícke spektrum. Má byť určený domácej vedeckej a praktickej komunite s cieľom výmeny skúseností a námetov z oblasti sociálnej práce a zdravotníctva. Sociálno-zdravotnícke spektrum je časopisom našej vysokej školy, kde majú príležitosť prezentovať sa učitelia i priatelia našej VŠ. Vyprosujeme na cestu autorom, redakcii, čitateľom veľa Božieho požehnania a tvorivých síl i Darov Ducha Svätého. 

 

Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. – zriaďovateľ VŠZaSP sv. Alžbety

 

To the Way of the Journal „Bon voyage“ 

The initiative of our teachers and students who enabled the existence of the new journal Social-medical spectrum is very welcome. The journal is dedicated to domestic scientific and practical community. Its aim is to provide exchange of experiences and ideas on the field of social work. Social-medical spectrum is journal of our University offering opportunity of presentation to all the teachers and friends of our University. We beg for God´s blessing, creative power and gifts of the Holy Spirit for our authors, editors and readers.

 

Dr.h.c. mult, prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. – Rector St. Elizabeth University of Health and Social Work

 

 

VYDAVATELIA

ÚDAJE O ČASOPISE

ONLINE ISSN 1339-2379

MEDIÁLNI PARTNERI

 

NOVINKY Z ČASOPISU

14.11.2024 – Nové Zámky – „Sestra a pôrodná asistentka ako súčasť multidisciplinárneho tímu“

Vážené kolegyne, kolegovia, v mene dekanky FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky -  pani prof. PhDr. Libovej Ľubice, PhD. MPH ako aj v...

21. – 22. 11. 2024 – Philosophy Days 2024!

Milí priatelia filozofie, vyznačte si vo vašich kalendároch dátumy 21. a 22. november 2024! Na 21. november totiž tento rok pripadá Svetový deň...

PARAGUAJ – ZO ZÁKULISIA LATAM s Michalom Hertlíkom

PARAGUAJ zážitkové podujatie v rámci môjho cestovateľského projektu ZO ZÁKULISIA LATAM s Michalom Hertlíkom, ktoré sa uskutoční vo...

Jana Rybáriková – Záťaž sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Jana Rybáriková - Záťaž sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

SPOLOČENSKÉ VEDY

ZDRAVOTNÍCKE VEDY