Recenzenti a Etika

Informácie pre recenzentov

 • Recenzent má zaobchádzať s rukopisom prijatým na kontrolu ako s dôverným dokumentom a nesmie ani zverejniť ani diskutovať o ňom s ostatnými s výnimkou osoby (v prípade potreby), s ktorou je možné sa v špecifickom prípade poradiť.).
 • Nepublikované informácie, argumenty alebo výklady, obsiahnuté v predloženom rukopise, sú dôverné a nesmú byť použité vo výskume recenzenta alebo inak šírené, iba ak so súhlasom autora.
 • Recenzent sa má vyhnúť konfliktu záujmov a / alebo ich zdaniu.
 • Recenzent musí objektívne posúdiť kvalitu rukopisu a má rešpektovať intelektuálnu nezávislosť autora(ov). Osobná kritika nie je nikdy vhodná.
 • Recenzent má byť úprimný, ale taktný.
 • Recenzent má vysvetliť a podložiť svoje posudky adekvátne tak, aby ich editor a autor (i) mohli pochopiť a preskúmať.
 • Od recenzenta sa požaduje, aby venoval pozornosť nasledujúcemu:

Reprezentuje abstrakt rukopis adekvátne?
Je hlavná výskumná otázka zaujímavá a dôležitá? Ponúka rukopis originálny a inovatívny prínos / postup k teórii alebo metodológii výskumu alebo praxe?Poskytuje rukopis aktuálne znalosti o výskume? Sú dostatočne v texte využívané a hodnotené?
Sú na riešenie výskumnej otázky použité vhodné metódy? (V prípade empirických výskumov: Môže byť opakovaný?)
Sú závery dobre odôvodnené a dôkazy predložené?
Sú informácie uvedené v tabuľkách, číslach a diagramoch užitočné, jasné a v zhode s textom?

Redakcia žiada autorov a oponentov, aby pri písaní a posudzovaní textov zohľadňovali tieto kritériá kvality:

   • Preukázanie znalosti súčasného rozpracovania danej problematiky v domácej a zahraničnej literatúre, jej systematické zhrnutie a zhodnotenie,
   • Pasne vymedzené východiská analýzy a explikácia použitých hodnotiacich kritérií,
   • originalita autorského prínosu k základným otázkam teórie, metodologické a metodické inovácie, podnety pre novú orientáciu výskumu,
   • zreteľná charakteristika použitých postupov, najmä pri využívaní štatistických a empirických údajov,
   • prínos k poznaniu prebiehajúcich základných procesov v príslušnom vednom odbore na Slovensku v kontexte interkultúrneho a medzinárodného porozumenia.

Články sú jednostranne anonymne recenzované (blind review) rešpektovanými členmi slovenskej a zahraničnej  vedeckej komunity a odborníkmi z praxe.

Tlačivo pre odborný posudok určený oponentom príspevkov:

…………………………
 Etika publikovania

1. Publikovanie a autorstvo 

Všetci autori musia mať podiel na výskume. Ak sa vyskytnú autori, ktorí prispeli k výskumu podstatnou mierou, no nie sú explicitne uvedení, alebo na druhej strane autori, ktorí sú uvedení, ale v skutočnosti neboli do výskumu zapojení, je to považované za priestupok voči publikačnej etike a praxi.

Autori musia uviesť prípadný zdroj finančnej podpory výskumu a svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko).

Publikované články musia mať zoznam citácií v súlade s citačnými štandardmi časopisu.

Neprijateľné sú všetky formy plagiátorstva a publikovania nepravdivých údajov.

Je zakázané publikovať výsledky toho istého výskumu vo viacerých časopisoch.


2. Povinnosti autorov 

Autori sú povinní publikovať len pravdivé a autentické údaje.

Od autorov sa vyžaduje dodržiavanie etického prístupu voči výskumným subjektom (to zahŕňa aj disponovanie informovaným súhlasom s účasťou týchto subjektov vo výskume a súhlas s publikovaním osobných údajov výskumných subjektov).

Autori by mali zaručiť, že získali povolenie používať materiály, na ktoré sa vzťahujú autorské práva.

Autori sú povinní účastniť sa recenzného konania;Všetci autori musia spolupracovať pri prípadných dodatočných stiahnutiach alebo korekciách príspevkov;Ohľadom ďalších informácií týkajúcich sa povinností autorov pozri tiež „Pokyny pre prispievateľov“.

3. Recenzné konanie a povinnosti recenzentov 

Všetky recenzné posudky musia byť objektívne;osobná kritika autorov je neprípustná;recenzovanie článkov je dôverné, meno recenzenta je verejné.

Recenzenti by nemali mať v súvislosti s posudzovanými článkami konflikt záujmov.

Recenzenti by mali upozorniť na relevantné publikované práce, ktoré nie sú citované.

Redaktori publikujúci vo vlastnom časopise nesmú zneužívať svoju pozíciu (proces posudzovania musí byť vykonávaný nezávisle od autora).

Recenzenti by mali zhodnotiť rukopis v danej lehote (do 30 dní).

4. Povinnosti redaktorov 

Redaktori by mali: usilovať sa uspokojiť potreby autorov a čitateľov; sústavne zlepšovať kvalitu časopisu; zabezpečovať kvalitu publikovaného materiálu; presadzovať slobodu vyjadrovania.

redaktori majú plnú zodpovednosť a právomoc zamietnuť/prijať článok na základe objektívnych vedeckých kritérií (ako pôvodnosť, významnosť, zrozumiteľnosť atď.).

Redaktori musia akceptovať právo autorov odvolať sa voči ich rozhodnutiu.

Redaktori nesmú mať konflikty záujmov voči článkom, ktoré zamietli/prijali.

Redaktori musia publikovať lehoty na zasielanie a prijímanie článkov, popis procesu recenzného konania a poskytovať neustále aktualizované pokyny pre autorov ohľadom všetkých náležitostí, ktoré sa od nich očakávajú (vrátane pokynov o kritériách autorstva).

Redaktori by mali byť presvedčení o správnosti svojho rozhodnutia, keď príjmu článok.

Rozhodnutia o prijatí článkov nemôžu byť redaktormi zmenené bez závažných dôvodov; noví redaktori by nemali meniť bez vážneho dôvodu rozhodnutia o publikovaní príspevkov vykonané predošlými redaktormi.

Redaktori presadzujú publikovanie opráv alebo stiahnutie textov, ak sa v nich objavia chyby alebo nepresnosti.

Vo vzťahu k recenzentom a recenznému konaniu sú redaktori povinní: poskytnúť pokyny pre recenzné konanie; vyžadovať vylúčenie akýchkoľvek konfliktov záujmov zo strany recenzentov; chrániť súkromie recenzentov; zabezpečiť, aby material zaslaný.

Vo vzťahu k členom redakčnej rady: poskytnúť novým členom redakčnej rady pokyny ku všetkému, čo sa od nich očakáva a jestvujúcich členov informovať o aktuálnych stratégiách a vývoji v časopise.

Redaktori musia uchovávať bezúhonnosť vedeckých záznamov ; redaktori sú tiež pripravení predísť snahám, ktoré by znižovali intelektuálne a etické štandardy z dôvodu obchodných záujmov.

Redaktori sú vždy pripravení sledovať a zabezpečovať všetky náležitosti publikačnej etiky a promptne komunikovať s autormi/recenzentmi/čitateľmi v prípadoch možných omylov v publikovaných textoch; podozrení z porušenia publikačnej etiky a praxe (teda sťažností ohľadom autorstva, plagiátorstva, falšovania dát, porušenia výskumných štandardov, sfalšovania výskumných výsledkov atď.). Táto komunikácia bude riadená pravidlami publikovanými na internetových stránkach spoločností Elsevier a COPERNICUS.

Redaktori sú vždy ochotní v prípade nevyhnutnosti publikovať opravy, vysvetlenia, oznamy o stiahnutí textov a ospravedlnenia.

5. Povinnosti vydavateľa 

Vydavateľ by mal: vytýčiť vzťah medzi vydavateľom, redaktormi a ostatnými stranami; rešpektovať osobnú slobodu a právo na ochranu osobných údajov (vo vzťahu voči autorom, recenzentom a ostatným stranám); chrániť duševné vlastníctvo a autorské práva; podporovať nezávislosť redaktorov.

Vydavateľ by mal v spolupráci s redaktormi vhodne stanoviť stratégie vydávania časopisu a snažiť sa docieliť tieto stratégie obzvlášť s ohľadom na: nezávislosť redaktorov; výskumnú etiku (vrátane utajenia príslušných údajov, informovaného súhlasu respondentov a iných etických požiadaviek spojených s výskumom v oblasti sociálnych vied); autorstvo; transparentnosť a bezúhonnosť (konflikty záujmov, financovanie výskumu, štandardy informovania o výskume); recenzné konanie; odvolania a sťažnosti.

Vydavateľ by mal v spolupráci s redaktormi taktiež: komunikovať ohľadom stratégií časopisu; pravidelne prehodnocovať stratégie časopisu; podporovať bezúhonnosť výskumných záznamov; publikovať opravy, vysvetlenia a oznamy o stiahnutí textov; publikovať obsah časopisu v súlade s deklarovanými termínmi.

V prípade podozrenia na porušenie etiky a plagiátorstva napíšte na súkromný e-mail zodpovedného redaktora: michalolah@gmail.com.

Redakčná rada, Bratislava, 30.10.2012

 …………………
  Reviewer Guidelines
 • We are very grateful to our reviewers for taking time to review submitted manuscripts. In order to make best use of that time, this is a brief list of things we will ask you to look for when reviewing. In general we look to publish work which is coherent, valid and adds to the scientific body of knowledge. We don’t specifically put emphasis on levels of perceived interest.
 • Reviewers should indicate major compulsory revisions (if any) by suggesting additional work or clarifications and referring to page numbers on the submitted manuscript.
 • All submitted manuscripts are sent for review unless they are out of scope or below the threshold level of the journal.
 • Unless otherwise stated, the manuscripts will be sent to two experts for an informed recommendation on whether the articles should be accepted for publication. Statistical reviewers are also used where necessary.
 • Typically we employ ‘single-blind’ reviews (reviewer remains anonymous to author, but reviewer knows identity of the author).
 • Once the reviews have been received by the editor, a decision is made whether to accept the manuscript, ask for a revised version, or reject it. Ultimate responsibility for editorial decisions rests with the Editor-in-chief of that journal.
 • Reviewers are asked to declare any competing interests.
 • …………………
  Ethics of Publishing

1. Publishing and authorship  

All the authors must contribute to the research. If there are authors who significantly contributed to the research and are not explicitly named or if there are authors named who did not contributed to the research, it is considered a violation against publication ethics and practice.

Authors must state the source of financial support of the research and their professional membership (workplace);
Published articles must contain a list of quotations in accordance to the citation standards of the journal;
All the forms of plagiarism and publishing false information are unaccetable.

It is forbidden to publish the results of the research in other journals.

2. Authors duties 

Authors are obliged to publish true and authentic information.

Authors are expected to respect ethical approach towards research subjects (this includes disposal of informed consent with taking part in the research and publishing personal data of research subjects).

Authors should guarantee obtaining permission to use materials covered by copyright.

Authors are required to participate  in the review procedure.

All the authors must cooperate with additional downloads or article corrections.

For further information on the obligations of authors see also “Guidelines for contributors”.

3. Review procedures and reviewers obligations  

All the reviews must be objective.

Personal criticism of the authors is unacceptable.

Reviewing articles if confidential, name of the reviewer is public.

In context of reviewing articles, reviewers should not have any conflict of interests.

Reviewers should mention relevant published articles that have not been quoted.

The publishing editors publishing in their own journals may not abuse their position (the process of assessment must be independent of the author).

Reviewers should assess the manuscript within the deadline (30 days).

4. Editors duties 

Editors should: try to satisfy the needs of authors and readers; continually improve quality of magazine; provide the quality of published material; assert the freedom of expression.

Editors are fully responsible and authorized to accept / reject an article according to objective scientific criteria (such as originality, significance, clarity, etc.).

Editors must accept authors´ right to appeal against their decision.

Editors must not have conflicts of interests with the articles they accepted / rejected.

Editors must publish deadlines for sending and receiving articles, descriptions of reviewing process and constantly update guidance to the authors about all the details that are expected form them (including the guidance on the criteria of authorship).

Editors should be convinced of the accuracy of their decision when they decide to accept an article.

The decision on accepting articles may not be changed by editors without serious reasons; new editors should not change previous decisions on accepting articles without serious reasons.

Editors promote publishing of the corrections or downloading the articles in case of errors or inaccuracies are displayed;
In relation to the reviewers and the review process editors are obliged to: provide guidance for the review procedure, require elimination of any signs of conflict of interests from the reviewers; protect the privacy of the reviewers. 

In relation to the editorial board: provide to the new members guidelines to all that is expected of them and inform current members about actual strategies and development of the journal.

5. Publishers obligations 

Publisher should: determine the relation between the publisher, editors and other parties; respect personal freedom and right to protect private data (in relation to authors, reviewers, and other parties); protect intellectual property and copyrights; support independence of the editors.

Publisher, in cooperation with editors, should state the strategies of publishing the journal and try to achieve these especially with regard to: independence of editors; research ethics (including confidentiality of particular data, informed consent of the respondents and other ethical requirements of the research in social sciences); authorship; transparency and integrity (conflicts of interests, research financing, standards on providing information about research); review procedure; appeals and complaints.

Publisher, in cooperation with editors, should: communicate on strategies of the journal; periodically revise journal strategies; support the integrity of research results; publish corrections, explanations and notifications on text withdrawal; publish journal content in accordance with stated dates. 

Our scientific journal follows the Globethics.net ethic rules and is obliged to adhere all COPE principles.

Editorial Board, Bratislava, 30.10.2012

If the quality of English needs improving, the reviewers can recommend the manuscript be edited by in-house staff at Social-health spectrum Journal.