Pokyny pre publikovanie

             Príspevok musí mať vedecký /výskumný v štruktúre (TA)IMRAD/ alebo odborný /analytický/ charakter, musí obsahovať: názov – abstrakt – kľúčové slová –  v anglickom slovenskom (českom) jazyku. Následne musí text obsahovať  metódy – výsledky a diskusiu. Ku každému článku je potrebné pripojiť úplné meno a pracovisko autorov ako aj abecedne zoradený zoznam použitej literatúry v tvare: „Zoznam bibliografických odkazov“ a očíslované zdroje v úplnom znení. Príspevok nesmie byť doposiaľ publikovaný, následne ho možno publikovať len s odkazom na časopis Sociálno-zdravotnícke spektrum. V prípade nedodržania tejto zásady, môže redakčná rada príspevok od takéhoto autora v budúcnosti neprijať. Príspevky nespĺňajúce uvedené podmienky nemusia byť automaticky prijaté bez spätnej väzby autorovi.
             Každý autor je zodpovedný za dokonalú jazykovú úpravu. V prípade potreby prekladu do anglického jazyka alebo anglickej jazykovej korektúry akceptujeme len profesionálny preklad a úpravu požadovanú štandardom ELSEVIER:
             Dĺžka samotného textu je pre elektronickú verziu časopisu neobmedzená. Text prosíme zasielať vo formáte MS WORD, typ písma Times New Roman,  veľkosť písma 11, farba písma čierna, názov príspevku boldom – veľkosť 16. Nepoužívajte podčiarknutý text (použiť možno bold a kurzívu), obrázky a grafy môžu byť plnofarebné. Text zasielajte vo formáte A4, riadkovanie 1,15, zarovnaný text na pravý a ľavý okraj.
 
Príspevky možno zasielať na e-mail: 
Ponúkame možnosť formálnej úpravy textov. Viac informácií na e-mail:
  
  • Každý text má svojho špecifického odborného recenzenta z danej problematiky, ktorý zodpovedá spolu s redakčnou radou za formálne uverejnenie textu.
  • Za odborný obsah príspevkov zodpovedajú výučne autori a recenzent, redakčná rada ani vydavateľ za nich nezodpovedajú.
  • Každý článok musí byť originál – doposiaľ nepublikovaný. Vyhradzujeme si právo formálne upraviť text v prípade potreby. V printovej verzii môže redakčná rada text skrátiť. 
    Pokiaľ si to vyžaduje text, je potrebné autorom/kou (autormi) doplniť nasledovné vyhlásenia:
Vyhlásenie o ľudských a zvieracích právach

Pri vykazovaní experimentoch na ľuďoch, by autori mali uviesť, či boli postupy v súlade s etickými štandardami zodpovedného výboru pre ľudské experimentovanie (inštitucionálne a národné) a Helsinskej deklarácie z roku 1975, v znení z roku 2000 (5).

Vyhlásenie o súhlase
Pacienti / klienti v textoch majú právo na súkromie, ktoré by nemalo byť porušené bez informovaného súhlasu. Identifikačné údaje môžu byť vynechané, pokiaľ nie sú nevyhnutné. Je potrebné použiť napr. maskovanie oblasti tváre vo fotografiách pacientov/klientov (maskovanie iba očí nie je dostatočné).

Vyhlásenie o konflikte záujmov
Dôvera čitateľa sa odvíja od dodržiavania prísnych etických štandardov publikovania. Konflikt záujmov existuje, ak autor (alebo inštitúcia), recenzent, alebo editor má finančné alebo osobné vzťahy, ktoré neprijateľným spôsobom ovplyvňujú jeho postoj/názor. Konflikt záujmov nastáva, ak je niečím ovplyvnený vedecký úsudok autora, môže byť ovplyvnený osobnými vzťahmi, akademickou súťažou, emóciami…

Poplatky
Výskumné články sú uverejňované bezplatne v stanovenom rozsahu a v elektronickej forme, do printovej podoby sú vyberané len články, ktoré sú originálnym prínosom pre vedný odbor. Za uverejňovanie príspevkov nad stanovený rozsah je stanovený jednotný poplatok 50,- Euro (EÚ) / USD (mimo EÚ). Redakcia má právo uverejniť text v neohraničenom časovom rozmedzí. Za zrýchlené recenzné konanie a uverejnenie (po úspešnej recenzii) do 48 hod. je stanovený jednotný poplatok 100,- Euro (EÚ) / USD (mimo EÚ) na číslo účtu VŠZaSP sv. Alžbety:

SK93 1100 0000 0026 2203 9101

College of Health and Social Work, Vol. Elizabeth, N. O.
Palackého 1
P. O. Box 104
810 00 Bratislava

 Scan dokladu o zaplatení zašlite prosím na e-mail: ludiabezdomova@gmail.com

 ……..
 

              The documents must have a scientific or technical character,  including the name, abstract and keywords in English and Slovak language. To the each of article you need to connect full name and workplace of authors and also alphabetically arranged bibliography in the form: „The List of  bibliographic references“ and numbered sources in full. Entries not complying with these conditions will not be automatically accepted. Paper should be written on A4 format, text aligned with line spacit 1,15.

The lenght of the text itself is unlimited for electronic version of magazine. Document shall be written in following form : WORD document type (.doc, .docx), type of font Times New Roman size of font 12, for title use bold function and size of font 16. Do NOT use underline text! Pictures and graphs may be in colorful version.

You may sent documents wia email:
ludiabezdomova@gmail.com

  • Every issue will have its own specific professional sponsor who will be along with editorial board responsible for choosing the published text.
  • The full responsibility for the content of published text only goes to the author of the article.
  • The editorial board and publisher are not responsible for it! Each of article must be original – so far unpublished.

All rights reserved for further editing of the text if necessary.

Published Statement of Human and Animal Rights
When reporting experiments on human subjects, authors should indicate whether the procedures followed were in accordance with the ethical standards of the responsible committee on human experimentation (institutional and national) and with the Helsinki Declaration of 1975, as revised in 2000 (5).

Published Statement of Informed Consent
Patients / klients have a right to privacy that should not be infringed without informed consent. Identifying information, including patients‘ names, initials, or hospital numbers, should not be published in written descriptions, photographs, and pedigrees unless the information is essential for scientific purposes and the patient (or parent or guardian) gives written informed consent for publication. Informed consent for this purpose requires that a patient who is identifiable be shown the manuscript to be published. Authors should identify Individuals who provide writing assistance and disclose the funding source for this assistance. Identifying details should be omitted if they are not essential. Complete anonymity is difficult to achieve, however, and informed consent should be obtained if there is any doubt. For example, masking the eye region in photographs of patients is inadequate protection of anonymity. If identifying characteristics are altered to protect anonymity, such as in genetic pedigrees, authors should provide assurance that alterations do not distort scientific meaning and editors should so note.

Published Conflict-of-Interest Statement
Public trust in the peer review process and the credibility of published articles depend in part on how well conflict of interest is handled during writing, peer review, and editorial decision making. Conflict of interest exists when an author (or the author’s institution), reviewer, or editor has financial or personal relationships that inappropriately influence (bias) his or her actions (such relationships are also known as dual commitments, competing interests, or competing loyalties). These relationships vary from those with negligible potential to those with great potential to influence judgment, and not all relationships represent true conflict of interest. The potential for conflict of interest can exist whether or not an individual believes that the relationship affects his or her scientific judgment. Financial relationships (such as employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony) are the most easily identifiable conflicts of interest and the most likely to undermine the credibility of the journal, the authors, and of science itself. However, conflicts can occur for other reasons, such as personal relationships, academic competition, and intellectual passion.

Payment 
Research articles are published free of charge in determining the extent and in electronic form, inprinted form are selected only articles that are original contribution to science. For posting the setrange is determined by a single fee 50, – Euro (EU) / USD (outside the EU). Editors have the right topublish the text in the boundless space of time. For accelerated review procedure and published (after a successful review) within 48 hours. a single set fee of 100, – Euro (EU) / USD (non-EU) to account number VŠZaSP St. Elizabeth:

SK93 1100 0000 0026 2203 9101

College of Health and Social Work, Vol. Elizabeth, N. O.
Palackého 1
P. O. Box 104
810 00 Bratislava

Scan proof of payment please send an e-mail: ludiabezdomova@gmail.com