Úvod

[smartslider3 slider=2]
            Sociálno-zdravotnícke spektrum je vedecko-odborný univerzitný časopis, jeho vydavateľmi sú Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. a Zväz diabetikov Slovenska, o. z. Od roku 2015 je spoluvydavateľom Asociácia klinických sociálnych pracovníkov na Slovensku (www.aksp.eu).  
            Časopis vznikol v roku 2012 na podnet študentov sociálnej práce a ošetrovateľstva, učiteľov i kolegov v praxi – je preto určený predovšetkým pre nich. Publikuje v oblasti sociálnej práce, zdravotníctva a v príbuzných odboroch, najmä psychológie, sociológie, pedagogiky, práva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód, misijnej a charitatívnej služby a medicíny. 
            Vedeckým cieľom časopisu je rozvíjať prepojenie zdravotníckych vedných odborov a sociálnej práce, má teda transdisciplinárny charakter, so zámerom prehĺbiť vedecké poznanie a nájsť mosty medzi jednotlivými tzv. pomáhajúcich profesiami.
            Od roku 2016 je časopis indexovaný v databáze CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), do ktorej sú (na základe odporučenia recenzenta) zasielané všetky abstrakty publikovaných prác.  Časopis vychádza v elektronickej a nepravidelne printovej podobe. Obsahovou náplňou sú predovšetkým vedecko-odborné články publikované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Každý článok prechádza jednostranne slepou recenziou odborníkmi z danej oblasti. Vzhľadom na problematiku etiky publikovania vedeckých a odborných textov najmä v strednej a východnej Európe testujeme náhodne vybrané anglické texty v antiplagiátorskom programe CrossCheck.
            Najväčší dôraz kladieme na prepojenie teórie a praxe v duchu „Prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je iba intelektuálna hra.“. Orientujeme sa na sociálne a zdravotné problémy klientov, metódy práce s nimi, ich zdôvodnenie a riziká. Dôležité sú pre nás príklady dobrej praxe sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, sociológov a psychológov na slovensku i zahraničí, ich orientácia na prax, vzdelanie a supervíziu.    
 •  Čo časopis ponúka?
  • Odborné články rozdelené do dvoch kategórií: 1. Sociálne vedy a 2. Zdravotnícke vedy. 
  • Aktuálne informácie o významných udalostiach v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva. 
  • Zaujímavé postrehy a názory známych i menej známych autorov. 
  • Užitočný študijný a odborný materiál. 
  • Príklady dobrej praxe.
  • Vedecké štúdie a výsledky výskumov. 

            Poslaním nášho časopisu je vytvoriť slobodný publikačný priestor pre pedagógov, študentov a priateľov VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. a členov a priateľov Zväzu diabetikov Slovenska (spojili sa teda dvaja giganti, najväčší vzdelávateľ v sociálnej práci a zdravotníctve v SR s najväčším občianskym združením v SR). Našim cieľom nie je ambícia exkluzívneho časopisu, ale vytvorenie priestoru pre skúsenosti dobrej praxe v prostredí kvalitnej teórie – vedy. Chceme na našich stránkach zblížiť týchto „nezmieriteľných nepriateľov“, teóriu a prax do podoby prijateľnej pre odbornú i menej odbornú verejnosť.     

            The mission of our magazine is to create a free publishing space for teachers, students and friends of VŠZaSP St. Elizabeth and also for members and friends of the Association of Diabetic Slovakia (and so the two giants have been merged together, the biggest educator for social work and health care in Slovakia with the largest civil association in Slovakia). Magazine was divided into two parts, scientific expertise and student section (or „free paper“).The photogalery is in category of its own („..exempla trahunt“), which as we believe is sometimes much more meaningful content than many of the texts. Our goal is not an ambition being exclusive magazine. Yet we are trying to create field for experience in practise and in quality theoretical enviroment (science) as well. We are trying to put together these „eternal rivals“ – the practice and theory therefore it’d would be comprehensive for the public and professionals as well.

Michal Oláh
VŠZaSP sv. Alžbety, n.o.
zakladateľ časopisu
founder of journal

            Zdravie! Každý z nás si už určite položil otázku: čo je to zdravie. To je to najdôležitejšie v živote. To je to, čo si začneme uvedomovať až v okamihu, keď sme o neho prišli. Keď sa dozvieme, že sme chorí a že to nie je angína alebo chrípka, na ktoré stačí teplý čaj, lieky a týždeň v posteli. Správa o chorobe nás zastihne nepripravených a o to je to horšie, ak sa jedná o chronickú chorobu, s ktorou sa dá, v lepšom prípade žiť relatívne plnohodnotne celý život, v horšom prípade nemôžeme robiť nič len čakať a byť odkázaní na pomoc druhých. Pre každého človeka je to šok a vtedy si každý z nás uvedomí, čo práve stratil. Má obavy a strach z neznámeho. Nevie, čo ho čaká, aká budúcnosť, ako dlho, ako kvalitne bude žiť a či vôbec. Zrazu sa stanú všetky, dovtedy podstatné veci, tak veľmi nepodstatnými. V tom jedinom okamihu sa plány človeka rúcajú ako domček z karát. Všetky priority v živote sú zrazu tak nepodstatné. Ostane prázdno…. Keď lekár práve v tomto okamihu rozpráva takému človeku o jeho chorobe, liečbe a možnostiach, ten to ani nevníma. Je to úplne prirodzené pre každého z nás. Jedným z týchto chronických ochorení je aj diabetes mellitus, po hypertenzii je to najčastejšie ochorenie na svete. Aj na Slovensku týmto ochorením trpí cez 400 000 ľudí. Oproti iným ochoreniam si práve diabetes mellitus vyžaduje neustále vzdelávanie. Nemôžem povedať, že len vzdelávanie klientov – pacientov, ale aj odborných lekárov – diabetológov, neurológov, chirurgov a mnohých ďalších. 
            Práve preto vzniká aj tento časopis, ktorý určite svojim obsahom a odbornou stránkou umožní prispievateľom, v čo najširšom kontexte publikovať svoje skúsenosti zo svojej práce a praxe. Naopak, čitatelia sa budú môcť dozvedieť o najnovších poznatkoch v liečbach, lekárskych postupoch a najnovších trendoch v liečbe cukrovky a iných chronických ochorení. Už dávno je za nami doba pomalého informovania prostredníctvom časopisov a novín, táto nová forma elektronického časopisu, ktorý k vám prichádza je rýchlou formou informácií. Verím, že oceníte jeho obsahovú stránku a prípadnými vašimi podnetmi aj nám naznačíte, kde by sme sa mali a načo zameriavať.

              Health! What is health? Basic question everyone has asked and answered some time in his life. Health is the most important thing in life. This is what we usually realize the moment we lose it. When we have flu or sore throat we can cure it with some tea, good sleep and couple of pills. Being told to be seriously or even chronically ill usually catches us unprepared. At best we are diagnosed illness which we can easily live with without any striking changes in our lives, in the worst case we cannot do anything but wait and rely on help of others. For everyone this is a shock when we realize what we just lost. There comes the fear and worries from unknown. Nobody knows what will be next, what will happen in the future, how long and what quality life will be since that moment. Many of important thing are suddenly unimportant. In one particular moment all the life plans are ruined, all the priorities are irrelevant, there is just nothing. The doctor keeps explaining facts about the illness, cure and other circumstances but it is hard to listen to him and understand everything he says which is absolutely natural to every human being in this situation.
            Diabetes mellitus is one of these kinds of illnesses. Together with hypertension they are the most frequent illnesses in the world. In Slovakia there are over 400 thousands of patients suffering with diabetes mellitus. This illness is specific because it requires constant education not only of patients but professionals as well – diabetologists, neurologist, surgeons and others.
            This is the purpose of the magazine which with its content and professionalism offers space to publish all the experiences form practice of our contributors. On the other hand, readers can learn newest knowledge about cures, medical procedures and trends in treatment of diabetes mellitus and other chronic illnesses. The time of slow informing via journals is gone. The new form of electronic magazine brings all the new information quickly. Hopefully you appreciate the content of our magazine. All your suggestions to make the magazine better and more interesting are highly welcome.

Lucia Demková
Zväz diabetikov Slovenska
Diabetes Association of Slovakia

            Vítam iniciatívu našich učiteľov a študentov, ktorí dali „zelenú“ novému časopisu Sociálno-zdravotnícke spektrum. Má byť určený domácej vedeckej a praktickej komunite s cieľom výmeny skúseností a námetov z oblasti sociálnej práce a zdravotníctva. Sociálno-zdravotnícke spektrum je časopisom našej vysokej školy, kde majú príležitosť prezentovať sa učitelia i priatelia našej VŠ. Vyprosujeme na cestu autorom, redakcii, čitateľom veľa Božieho požehnania a tvorivých síl i Darov Ducha Svätého.
            To the Way of the New Journal „Bon voyage“ . The initiative of our teachers and students who enabled the existence of the new journal Social-medical spectrum is very welcome. The journal is dedicated to domestic scientific and practical community. Its aim is to provide exchange of experiences and ideas on the field of social work. Social-medical spectrum is journal of our University offering opportunity of presentation to all the teachers and friends of our University. We beg for God´s blessing, creative power and gifts of the Holy Spirit for our authors, editors and readers.

Dr.h.c. mult, prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Rector VŠZaSP sv. Alžbety

Rector St. Elizabeth University of Health and Social Work

…………………………………………… 

            Social-Health Spectrum is a scientific – professional web magazine, whose editors are the College of Health and Social Work  St. Elizabeth, n.o., Diabetes Association of Slovakia and Association of Clinical Social Workers (www.aksp.eu).
            The magazine was founded in 2012 on the initiative of the students of social work and health professions, teachers and colleagues in practice – it is therefore primarily intended for them. Publishes articles in the field of social work, psychology, pedagogy, law scientists, public health, nursing, laboratory investigation methods, medicine, radiology, missionary and charitable services, diabetology and other related fields.
            The magazine is publishing in electronically form. The contents are mainly scientific articles published in Slovak, Czech and English. Each article goes through expert reviews of the field. The base emphasis is on linking theory and practice in the spirit of „practice without theory is blind and theory without experience is mere intellectual play.“. We are focused on the social and health problems of clients, methods of working with them, their justification and risks. Important for us are good practices of social and health workers in Slovakia and abroad, their focus on experience, education and supervision.
 •  What magazine has to offer?
   • Current information about significant events in the field of social work and health.
   • Interesting observations, interviews and reviews.
   • A useful study and specialist articles.
   • Examples of good practice
   • Scientific studies and research outcomes.

  • Indexed by:

   Časopis je indexovaný v národných a medzinárodných databázach:
   International Scientific Indexing, Index Copernicus (ICV 2014: 50.11), CiteFactor, AcademicKeys, BASE, ISRA – JIF, Universal Impact Factor, Infobase Index (3,3), Academic Resource Index – ReserchBib, I2OR, Open Academic Journal Index, Euroasian Scientific Journal Index, Global Impact Factor, General Impact Factor, Slovak national library, SIS, Polska Bibliografia Naukowa, IIJIF, Scientific world index, CEJSH, SIF