Sociálno-zdravotnícke spektrum je vedecko-odborný univerzitný časopis, vydavateľmi ktorého sú Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. a Zväz diabetikov Slovenska, o. z. Od roku 2015 je spoluvydavateľom Asociácia klinických sociálnych pracovníkov na Slovensku (www.aksp.eu). Časopis vznikol v roku 2012 na podnet študentov sociálnej práce a zdravotníckych odborov, učiteľov i kolegov v praxi - je preto určený predovšetkým pre nich. Publikuje v oblasti sociálnej práce, psychológie, sociológie, pedagogiky, práva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód, medicíny, diabetológie, misijnej a charitatívnej služby, teológie a iných príbuzných odboroch. 
Má teda multidisciplinárny charakter s cieľom prehĺbiť vývoj tzv. pomáhajúcich profesií v oblasti teórie a praktickej aplikácie.

Časopis vychádza v elektronickej a nepravidelne printovej podobe. 
Obsahovou náplňou sú predovšetkým vedecko-odborné články publikované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Každý článok prechádza slepou recenziou odborníkom z danej oblasti. 

Najväčší dôraz kladieme na prepojenie teórie a praxe v duchu "Prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je iba intelektuálna hra.". Orientujeme sa na sociálne a zdravotné problémy klientov, metódy práce s nimi, ich zdôvodnenie a riziká. Dôležité sú pre nás príklady dobrej praxe sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, sociológov a psychológov na slovensku i zahraničí, ich orientácia na prax, vzdelanie a supervíziu.    

Čo časopis ponúka?
  •  Aktuálne informácie o významných udalostiach v oblasti sociálnej práce, psychológie, sociológie a  zdravotníctva. 
  •  Zaujímavé postrehy, rozhovory a názory známych i menej známych autorov. 
  •  Užitočný študijný a odborný materiál. 
  •  Príklady dobrej praxe.
  •  Vedecké štúdie a výsledky výskumov. 
 

Social-Health Spectrum is a scientific - professional web magazine, whose editors are the College of Health and Social Work  St. Elizabeth, n.o., Diabetes Association of Slovakia and Association of Clinical Social Workers (www.aksp.eu). The magazine was founded in 2012 on the initiative of the students of social work and health professions, teachers and colleagues in practice - it is therefore primarily intended for them. Publishes articles in the field of social work, psychology, pedagogy, law scientists, public health, nursing, laboratory investigation methods, medicine, radiology, missionary and charitable services, diabetology and other related fields.


The magazine is publishing in electronically form. The contents are mainly scientific articles published in Slovak, Czech and English. Each article goes through expert reviews of the field.

 

 

The base emphasis is on linking theory and practice in the spirit of "practice without theory is blind and theory without experience is mere intellectual play.". We are focused on the social and health problems of clients, methods of working with them, their justification and risks. Important for us are good practices of social and health workers in Slovakia and abroad, their focus on experience, education and supervision.

 

What magazine has to offer?

  • Current information about significant events in the field of social work and health.
  • Interesting observations, interviews and reviews.
  • A useful study and specialist articles.
  • Examples of good practice.
  • Scientific studies and research outcomes.

Indexed by:
International Sientifing Indexing Index Copernicus CiteFactor
AcademicKeys Base Infobase index
Universal Impact Factor Global Impact Factor ESJI
Academic Resource Index Open Academic Jornauls Index General Impact Factor
I2OR ISRA
 
       

         


 Časopis je indexovaný v národných a medzinárodných databázach: 
International Scientific Indexing, Index Copernicus (ICV 2014: 50.11), CiteFactor, AcademicKeys, BASE, ISRA - JIF, Universal Impact Factor, Infobase Index (3,3), Academic Resource Index - ReserchBib, I2OR, Open Academic Journal Index, Euroasian Scientific Journal Index, Global Impact Factor, General Impact Factor, 
Slovak national library, SIS, Polska Bibliografia Naukowa, IIJIF, Scientific world index, CEJSH.