Pokyny pre publikovanie

             Príspevok musí mať vedecký /výskumný v štruktúre (TA)IMRAD/ alebo odborný /analytický/ charakter, musí obsahovať: názov – abstrakt – kľúčové slová –  v anglickom i slovenskom (českom) jazyku. Následne musí text obsahovať  metódy – výsledky a diskusiu. Ku každému článku je potrebné pripojiť úplné meno a pracovisko autorov ako aj abecedne zoradený zoznam použitej literatúry v tvare: „Zoznam bibliografických odkazov“ a očíslované zdroje v úplnom znení. Príspevok … Čítať ďalej Pokyny pre publikovanie