Asociácia klinických sociálnych pracovníkov SK / Association of Clinical Social Workers SVK

Poslaním Asociácie klinických sociálnych pracovníkov (AKSP) / Association of Clinical Social Workers je združovať sociálnych pracovníkov v praxi (absolventov Bc. a/alebo Mgr. štúdia) s absolvovaným certifikovaným psychoterapeutickým výcvikom podľa požiadaviek Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP -www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=91). 

Asociácia vznikla ako požiadavka praxe, reakcia na súčasnú legislatívu (zdravotnícku, sociálnu a stavovskú), ktorá nedostatočne vymedzuje kompetencie a hranice pri výkone psychoterapie. Klinický sociálny pracovník má presah do tzv. iných zdravotníckych činností ako je psychoterapia (podľa modelu CSWA(http://www.clinicalsocialworkassociation.org/clinical-practice). AKSP má právnu formu občianskeho združenia.

Vychádzame z anglosaskej tradície opierajúc sa o práce autorov: L. W. Groshong; C. Swenson; D. H. Hepworth; R. H. Rooney; G. D. Rooney; K. Strom-Gottfried; J. A. Larsen a iných. Domnievame sa, že sociálna práca nie je unifikovaná činnosť a nemožno ju združiť len pod jednu komoru alebo iné stavovské združenie.Opierame sa o zásady "Clinical Social Work Federation", ktorá klinickú sociálnu prácu definuje ako obstaranie alebo zabezpečenie služieb týkajúcich sa psychického zdravia, lepšej psychosociálnej diagnostiky, terapie a prevencie psychických porúch, emocionálnych porúch a porúch správania u jednotlivcov, skupín a rodín. Ťažisko klinickej sociálnej práce je poskytovanie terapie duševného zdravia najmä v zariadeniach poskytujúce sociálne služby (napr. podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.) a zariadeniach SPODaSK, najmä v resocializačných strediskách a komunitách (napr. podľa zákona o SPODaSK č. 305/2005 Z.z.), zdravotníckych zariadeniach, ako aj v súkromnej praxi. Klinickou sociálnou prácou teda rozumieme priamu prácu s klientom s využitím špecializovaných psychoterapeutických zručností a metód.

Našou ašpiráciou je výkon naratívnej terapie podľa príslušného vzdelania a praxe v multidisciplinárnom tíme. Zásadou je nezasahovanie do originálnych kompetencií psychológov, psychiatrov, liečebných a špeciálnych pedagógov, prípadne iných odborníkov. Vychádzame o.i. z jednoduchej premisy v praxi - súčasnú potrebu psychoterapie nedokážu dostatočne uspokojiť odborníci z iných profesií z materiálnych, vzdelanostných, profesných, legislatívnych, finančných, časových a iných dôvodov.