Naše poslanie / Our Mission

Poslaním nášho časopisu je vytvoriť slobodný publikačný priestor pre pedagógov, študentov a priateľov VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. a členov a priateľov Zväzu diabetikov Slovenska (spojili sa teda dvaja giganti, najväčší vzdelávateľ v sociálnej práci a zdravotníctve v SR s najväčším občianskym združením v SR). Časopis sme rozdelili do dvoch častí, vedecko-odborné a študentské state (alebo aj "free paper"). Samostatnú kategóriu tvorí fotogaléria ("...exempla trahunt"), ktorá ako veríme má niekedy väčšiu výpovednú hodnotu ako mnoho dobrých textov. Našim cieľom nie je ambícia exkluzívneho časopisu, ale vytvorenie priestoru pre skúsenosti dobrej praxe v prostredí kvalitnej teórie - vedy. Chceme na našich stránkach zblížiť týchto "nezmieriteľných nepriateľov", teóriu a prax do podoby prijateľnej pre odbornú i menej odbornú verejnosť.     

The mission of our magazine is to create a free publishing space for teachers, students and friends of VŠZaSP St. Elizabeth and also for members and friends of the Association of Diabetic Slovakia (and so the two giants have been merged together, the biggest educator for social work and health care in Slovakia with the largest civil association in Slovakia). Magazine was divided into two parts, scientific expertise and student section (or "free paper").The photogalery is in category of its own ("..exempla trahunt"), which as we believe is sometimes much more meaningful content than many of the texts. Our goal is not an ambition being exclusive magazine. Yet we are trying to create field for experience in practise and in quality theoretical enviroment (science) as well. We are trying to put together these "eternal rivals" - the practice and theory therefore it'd would be comprehensive for the public and professionals as well.

                                                                                                                                        Michal Oláh

                                                                                        VŠZaSP sv. Alžbety, n.o.

zakladateľ časopisu

College of Health and Social Work  St. Elizabeth, n.o.

Fouder of the magazine


Zdravie! Každý z nás si už určite položil otázku: čo je to zdravie. To je to najdôležitejšie v živote. To je to, čo si začneme uvedomovať až v okamihu, keď sme o neho prišli. Keď sa dozvieme, že sme chorí a že to nie je angína alebo chrípka, na ktoré stačí teplý čaj, lieky a týždeň v posteli. Správa o chorobe nás zastihne nepripravených a o to je to horšie, ak sa jedná o chronickú chorobu, s ktorou sa dá, v lepšom prípade žiť relatívne plnohodnotne celý život, v horšom prípade nemôžeme robiť nič len čakať a byť odkázaní na pomoc druhých. Pre každého človeka je to šok a vtedy si každý z nás uvedomí, čo práve stratil. Má obavy a strach z neznámeho. Nevie, čo ho čaká, aká budúcnosť, ako dlho, ako kvalitne bude žiť a či vôbec. Zrazu sa stanú všetky, dovtedy podstatné veci, tak veľmi nepodstatnými. V tom jedinom okamihu sa plány človeka rúcajú ako domček z karát. Všetky priority v živote sú zrazu tak nepodstatné. Ostane prázdno.... Keď lekár práve v tomto okamihu rozpráva takému človeku o jeho chorobe, liečbe a možnostiach, ten to ani nevníma. Je to úplne prirodzené pre každého z nás.

Jedným z týchto chronických ochorení je aj diabetes mellitus, po hypertenzii je to najčastejšie ochorenie na svete. Aj na Slovensku týmto ochorením trpí cez 400 000 ľudí. Oproti iným ochoreniam si práve diabetes mellitus vyžaduje neustále vzdelávanie. Nemôžem povedať, že len vzdelávanie klientov – pacientov, ale aj odborných lekárov – diabetológov, neurológov, chirurgov a mnohých ďalších. 

Práve preto vzniká aj tento časopis, ktorý určite svojim obsahom a odbornou stránkou umožní prispievateľom, v čo najširšom kontexte publikovať svoje skúsenosti zo svojej práce a praxe. Naopak, čitatelia sa budú môcť dozvedieť o najnovších poznatkoch v liečbach, lekárskych postupoch a najnovších trendoch v liečbe cukrovky a iných chronických ochorení. Už dávno je za nami doba pomalého informovania prostredníctvom časopisov a novín, táto nová forma elektronického časopisu, ktorý k vám prichádza je rýchlou formou informácií. Verím, že oceníte jeho obsahovú stránku a prípadnými vašimi podnetmi aj nám naznačíte, kde by sme sa mali a načo zameriavať.

              Health! What is health? Basic question everyone has asked and answered some time in his life. Health is the most important thing in life. This is what we usually realize the moment we lose it. When we have flu or sore throat we can cure it with some tea, good sleep and couple of pills. Being told to be seriously or even chronically ill usually catches us unprepared. At best we are diagnosed illness which we can easily live with without any striking changes in our lives, in the worst case we cannot do anything but wait and rely on help of others. For everyone this is a shock when we realize what we just lost. There comes the fear and worries from unknown. Nobody knows what will be next, what will happen in the future, how long and what quality life will be since that moment. Many of important thing are suddenly unimportant. In one particular moment all the life plans are ruined, all the priorities are irrelevant, there is just nothing. The doctor keeps explaining facts about the illness, cure and other circumstances but it is hard to listen to him and understand everything he says which is absolutely natural to every human being in this situation.

            Diabetes mellitus is one of these kinds of illnesses. Together with hypertension they are the most frequent illnesses in the world. In Slovakia there are over 400 thousands of patients suffering with diabetes mellitus. This illness is specific because it requires constant education not only of patients but professionals as well - diabetologists, neurologist, surgeons and others.

            This is the purpose of the magazine which with its content and professionalism offers space to publish all the experiences form practice of our contributors. On the other hand, readers can learn newest knowledge about cures, medical procedures and trends in treatment of diabetes mellitus and other chronic illnesses. The time of slow informing via journals is gone. The new form of electronic magazine brings all the new information quickly. Hopefully you appreciate the content of our magazine. All your suggestions to make the magazine better and more interesting are highly welcome.


Lucia Demková

Zväz diabetikov Slovenska

Diabetes Association of Slovakia