Oznamy / News

V októbri 2016 vyšla zaujímavá publikácia od kolektívu autorov o problematike vybraných problémov praktickej sociálnej práce. Recenznetmi publikácie sú prof. P. Muhlpachr a prof. P. Czarnecky. Lektorom publikácie bol prof. V. Tkáč.
Objednať si ju možno na: http://www.iris-knihy.sk/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení kolegovia,

dovoľujem si vám s radosťou oznámiť vydanie recenzovaného vedeckého zborníka
"Striedavá osobná starostlivosť o dieťa - Cochemska prax" v Rumunsku.
Publikáciu si možno zakúpiť v SR vo vydavateľstve IRIS na stránke:

http://www.iris-knihy.sk/iris-knihy/eshop/0/0/5/185-Striedava-osobna-starostlivost-o-dieta
2.ročník benefičného koncertu "Memory of Dávid Nagy" - pomoc a podpora onko a vážne chorým deťom


Nezostaňme pasívni, podporme súbežný pochod  


Hrdí na rodinu 


19.8.2017 o 14:30  spred Parlamentu - osobnou účasťou, pozvaním svojich známych, prosbou vo farských oznamoch, vyvesením plagátu vo svojom okolí, preposlaním informácie mailom...Invitation


Dear Colleague,


Let me invite you and/or your colleagues to become member of editorial board of CBU International Conference indexed
in Web of Science / Thomson Reuters.

If you are interested, please send your CV with list of publications to
edboard@cbuni.cz

We may ask you occasionally for your opinion about some articles  (reviewing is voluntary) and will put your name on editorial committee (website and book). Active reviewers are eligible for publishing discounts. We need you to have academic affiliation and good knowledge of English in your specialization. We will write you more details after we receive your CV.

Have a nice day!

Petr Hájek, Ph.D.
CBUIC Editor-in-Chief


V novembri 2016 vydaná kniha o rodinnej mediácii pod názvom

Rodinná mediácia, alebo víťazí celá rodina.

Jej autori, dlhoroční aktívni mediátori František Kutlík a Bronislava Švehláková

v nej zhrnuli špecifiká rodinnej mediácie

aj v kontexte aktuálnej právnej úpravy mediačného zákona a rekodifikácie civilného práva


Spomienka na Antona Srholca


Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova ul. č. 21, 831 06 Bratislava

prijme do pracovného pomeru terénneho sociálneho pracovníka

Náplň práce:

• aktívne vyhľadávanie a pomoc odkázaným občanov,

• sociálne poradenstvo a poskytovanie informácií v krízových situáciách,

• zabezpečovanie sociálnych služieb, spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, neziskovými

organizáciami, charitatívnymi inštitúciami,

• spracovávanie individuálnych plánov práce s klientmi a komunitami,

• realizácia komunitného plánovania, pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pomoci pri vybavovaní osobných záležitostí,

• sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií,

• orientácia v aktuálne platnej legislatíve,

• terénny sociálny pracovník mapuje lokalitu, mapuje prostredie – vytvára sociálnu mapu, zbierademografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte,

• vykonáva krízovú intervenciu v ťažkých životných situáciách nadväzovaním kontaktov s klientmi a sprostredkovaním kontaktov s oficiálnymi inštitúciami,

• povinnosťou terénneho sociálneho pracovníka je sledovanie a zapájanie sa do programov a výziev,

ktoré znižujú sociálne riziko, zlepšujú sociálne podmienky a rozširujú možnosti dôstojného života klientov

Požadované vzdelanie:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor sociálna práca, podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

• prax v oblasti terénnej sociálnej práce, v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, s rodinami, mládežou, dobrovoľníckej a misijnej práci vítaná

Ďalšie podmienky:

• osobnostné a morálne predpoklady podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Všeobecné spôsobilosti:

• komunikácia (jednanie s ľuďmi), samostatnosť, empaticky prístup, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), analyzovanie a riešenie problémov

• znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

• vodičský preukaz sk. B

Možnosť nástupu: dohodou, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia

Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 alebo na nižšie uvedené e-mailové adresy.

Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.

Bližšie informácie:

Mgr. Helena Krovinová – vedúca oddelenia pre sociálne veci

tel. č. 02/49112419, 0903 514 582, e-mail helena.krovinova@raca.sk

na personálnom referáte

Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, e-mail margita.somorovska@raca.sk


Dovoľujem si vás informovať že Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020  vyhlásil výzvu na dopytovo orientovaný projekt OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí v rámci prioritnej osi 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, investičnej priority 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých , ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí a špecifického cieľa 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce. Výzva bola zaevidovaná do systému ITMS2014+ a zverejnená na webovom sídle IA MPSVR SR  a na webovom sídle MPSVR SR dňa 13.12.2016. 
S pozdravom
--
PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD.


Rozhovor s vedúcim katedry sociálnej práci Ústavu Dr. Pavla Blahu v Skalici, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
prof. PhDr. Michalom Oláhom, PhD.


Výberové konania na pozíciu Lektor/ Lektorka pre Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje dnes t.j. 1.12.2016 vyhlásila výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ a s kódom „OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01“ jej zverejnením na svojom webovom sídle:  

Ponúkame záznamy prednášok, ktoré odzneli počas duchovných cvičení v Nimnici. Tieto príhovory boli aj súčasťou formačného programu pre študentov Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave. Chceli byť odpoveďou na intenzívnejšie prežívanie Jubilejného Roku milosrdenstva. Odznievali v UPC Bl. Sestry Zdenky v druhom semestri akademického 2015/2016. Ponúkame ich video-záznamy.

http://redemptoristi.sk/milosrdni-ako-otec-zaznamy-prednasok-z-nimnice/


Dávame do pozornosti pracovnú ponuku
na pozíciu supervízor, supervízorka NP PVSSKIKÚ

Ponuka dobrovoľníckej praxe
6 mesiacov v Keni ako dobrovoľník na slovenskej misii. Nástup od cca polky októbra. Činnosť spočíva najmä v administratívnych prácach, 2-3x týždenne je práca v teréne (bližšie info osobne/mailom). Angličtina je nevyhnutná. Poskytujeme diéty a obojsmernú letenku.

Dávame do pozornosti pracovné ponuky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

MBA štúdium v Bratislave

Program MBA sa uskutoční v spolupráci s poľskou
Warsaw Management University.

Program je akreditovaný Apsley Business School (London), taktiež poľským inisterstvom školstva.

Poplatok za štúdium: 3500,- euro s DPH.
KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA A VEREJNÁ ZBIERKA LIENKA POMOCI

Verejná zbierka stále pokračuje, Lienke môžete kedykoľvek pomôcť, možností je niekoľko:

·         staňte sa priateľom Lienky: prispejte ľubovoľnou sumou na č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX,

·         staňte sa trvalým darcom: zriaďte si trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX,

·         pošlite SMS v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach operátorov Orange, O2 a Telekom),

·         v online priestore veľmi jednoducho prostredníctvom https://socia.darujme.sk/917/ môžete prispieť jednorazovo, alebo sa stať sa pravidelným darcom.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!


We are pleased to inform you that we have completed evaluation

of your journal for the year 2015-16.

The IBI Factor for your journal Social Health Spectrum for the year 2015-16  is  3.3  

and we have updated already in InfoBase Index.com.

Regards, Naveena,

Team- Journal Acquisitions,

InfoBase Index, Mysore.E-verzia časopisu Slovo medzi nami


Časopis


Modlitba za ľudí bez domova a utečencov


Rozhovor s prof. JUDr. Vojtechom Tkáčom, CSc.


http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Zamestnavanie-a-nezamestnanost-tvoria-najdrastickejsi-stav-ktory-vobec-nikto-na-Slovensku-doposial-nepomenoval-varuje-profesor-Tkac-257448Mapa sociálnych inovátorov,
ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemuReportáže a fotogaléria Martina Krpáča z Iráku
fotogaléria


                                         Publikácia Youcat – Modlitby pre mladých

                                                         Oznam

                                                                        Anton Srholec
                                                                                       Video


Vľúdnosť - Venia n.o.
ponúka svoje služby seniorom
a hendikepovaným v novootvorenom
dennom pobytovom stacionári
na Hattalovej ul. č. 6 v Bratislave.


                                                                                

Zborník z konferencie na tému

Výchova a Vzdelávanie
ako nástroj (de) formovania hodnotového systému spoločnosti
 

Konanej v Poprade v roku 2014 je dostupný na

 http://fvo.sk/wp/wp-content/uploads/2015/03/VychovaAVzdelavanieIV_zbornik.pdf


Kúpte hračky pre svoje deti
Podporte dobrú vec

Informácie  Cenník

Zúfalé volanie sýrskych kresťanov o pomoc.

Pronásledování 


Anton Srholec


Správa od sestier dominikánok sv. Kataríny Sienskej v IrakuKonferencia VŠZaSP sv. Alžbety v Košiciach (záznam od 00:06:10):

Závery z konferencie Česko slovenského stretnutia
 so striedavou starostlivosťou

03.04.2014 v ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove

Výstup z konferencie

--------------------------------------------------

Záznam z Osvienčimu
http://www.youtube.com/watch?v=SFeLoqBuaMM&feature=player_embedded

--------------------------------------------------

Zaujímavá konferencia Rómska sociálna reforma - správna cesta (Michalovce) ...

--------------------------------------------------

Zaujímavá prednáška: Rodíme sa mužom a ženou, alebo sa nimi stávame?Dokumenty na stiahnutie / smutná realita na Slovensku:--------------------------------------------------


 
Nedostatok sociálnych pracovníkov?