Konferencie / Conferences
Uctivo vás pozdravujem veľavážení kolegovia, priatelia.

V posledných letných dňoch už úpenlivo chystáme

Supervízne dni 2017      
      
v Gelnici na ktoré vás srdečne pozývame.

Začiatok adventu - termín 1. a 2. decembra 2017 
sa po tretí raz stanú súčasťou stretnutia úžasných ľudí v skvelej atmosfére.

Príďte sa posilniť, obohatiť o vedomosti,  zážitky a načerpať energiu.

Program a informácie v pozvánke.
 
Organizačný tím

doc. PhDr.Stanislava Hunyadiová, PhD.
VŠZaSP sv. Alžbety n.o. v Bratislave


Vážení absolventi/doktorandi/študenti dovoľujeme si Vás pozvať na odbornú konferenciu
pod záštitou

Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho DrSc.,

Klubu absolventov (ALUMNI)
VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

„ZMENY A TRENDY V MEDZIĽUDSKEJ KOMUNIKÁCIÍ“

02. decembra 2017 (sobota) o 10:00 hodine v aule VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája Bratislava

Vážené dámy, Vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na
XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

,,DIEŤA V OHROZENÍ"

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími odbornými
partnermi pripravuje XXVI. medzinárodnú vedeckú konferenciu ,,Dieťa v
ohrození".

Bude to už 26. konferencia s interdisciplinárnym zameraním, ktorú
každoročne pripravuje náš ústav s cieľom prispievať na zlepšovanie
podmienok pre zdravý vývin mladej generácie. Tento rok bude jej
ústrednou témou Podpora duševného zdravia detí a rodín- nové výzvy a
vízie.

Zameranie konferencie je koncipované tradične ako multiodborové, za
účasti špičkových odborníkov najmä z oblastí psychológie, práva,
súdnictva, advokácie, sociálnej práce a ďalších profesií a odborov,
ktorých poslaním je okrem iného eliminovať ohrozenia detí a rodín a
zabezpečiť ochranu ich duševného zdravia.

Základným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude identifikácia
sociálnych, psychologických a zdravotných ohrození detí a rodín a ich
dopad na duševné zdravie, ako aj návrhy riešenia problémov a postupov
optimalizácie podpory duševného zdravia detí a rodín.

Dátum konania: 30.11. - 1.12.2017

Miesto konania: Bratislava (miesto v programe upresníme)

Pozvánku na konferenciu s podrobnejšími informáciami nájdete v prílohe.

Záväznú prihlášku na konferenciu pre účastníkov nájdete na:

https://goo.gl/forms/cbBrMJHtgVqOVZ5K2

V prípade problémov s on-line registráciou nás kontaktujte na
e-mailovej adrese
konferencia@vudpap.sk, do predmetu správy prosím
uvádzajte: Konferencia Dieťa v ohrození

Pre aktívnych účastníkov je termín prihlásenia najneskôr do 20.09.2017.
Pre pasívnych účastníkov je termín prihlásenia najneskôr do 30.09.2017.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S úctou

MUDr. Peter Lukáč, MPH., riaditeľ VÚDPaPVážené kolegyne, kolegovia,priatelia psychoterapie,
dovoľujem si Vás v mene Výboru Slovenskej psychoterapeutickej
spoločnosti srdečne pozvať na

XXXI. psychoterapeutickú konferenciu,


ktorú ako obvykle po 4 rokoch organizuje Slovenská psychoterapeutická
spoločnosť v odbornej spolupráci s Českou psychoterapeutickou
spoločnosťou.
Téma konferencie sa nerodila ľahko. Brainstorming vo Výbore SPS bol však
výdatný a nakoniec priniesol rozhodnutie pre názov:

Rôzne smery – spoločný cieľ.

V porevolučnej histórii psychoterapie na Slovensku môžeme nájsť rozkvet
rôznych terapeutických prístupov. Vznikli viaceré inštitúty
reprezentujúce jednotlivé terapeutické školy a nastal masívny rozvoj
výcvikových aktivít. Možno trochu poeticky povedať, že sa na Slovensku
rozliala delta psychoterapie, aby výdatne nasýtila životný priestor pre
terapeutov a hlavne pre klientov, či pacientov. Táto rozmanitosť a
diferenciácia je osožná, ale prináša aj nástrahy, kedy sa v ramenách
psychoterapie môžu ocitnúť i prístupy, ktoré málo komunikujú s overenými
terapeutickými postupmi. Prípadne sa v delte psychoterapie objavujú
metódy, ktoré sa za psychoterapeutické vyhlasujú, ale so serióznou
psychoterapiou majú málo spoločné. Konferencia bude príležitosťou
prezentovať rozmanitosť rôznych psychoterapeutických prístupov a škôl,
ktoré majú spoločný cieľ a tým je dobro a pomoc pre klienta, pacienta.
Ako špecialitu sme sa rozhodli zaradiť samostatný blok prednášok na tému
supervízia v terapeutickej praxi.

Účasť na konferencii prisľúbili okrem významných psychoterapeutov z
oboch brehov Moravy aj renomovaní zahraniční odborníci, ktorí sa v
minulosti podieľali (a stále podieľajú) na vzdelávaní našich terapeutov.
Pozvanie zatiaľ prijali doc. MUDr. János Harmatta – výcvikový
psychoanalytik z Maďarska, Dr. Szönyi Magda a Dr. Szönyi Gábor –
výcvikoví lektori relaxačnej a symbolickej psychoterapie, Dr. Wolfgang
Ladenbauer – výcvikový lektor a supervízor KIP z Rakúska. Tešíme sa na
ich príspevky. Rokujeme o účasti aj ďalších zahraničných prednášajúcich.
Samozrejme, že sa veľmi tešíme na účasť a srdečne pozývame našich
kolegov, priateľov z Čiech, bez nich by to nebola tradičná
česko-slovenská konferencia.
Verím, že naše stretnutie bude bohaté nielen odborne, ale aj spoločensky
a bude dobrou príležitosťou pre kolegiálne priateľské stretnutia,
ktorých v poslednej dobe nie je toľko, ako by sme si želali.
Iste ste ši všimli, že tohtoročná konferencia nebude ako obvykle v
Trenčianskych Tepliciach, ale v Piešťanoch. Aj keď táto zmena bola
vyvolaná organizačnými a prevádzkovými dôvodmi v mieste tradičného
konania, veríme, že kúpeľné mesto Piešťany nám ponúkne inšpiratívne
prostredie pre naše mysle a aj láskavú starostlivosť pre naše telá.
Organizačné veci sme zverili do rúk Agentúry KAMI, s. r.o., ktorá sa v
minulosti osvedčila ako starostlivá a precízna organizátorka našich
odborných podujatí.

Milí priatelia, srdečne Vás pozývam a teším sa na spoločné stretnutie v
dňoch 9. až 12. novembra 2017 v Piešťanoch!

Viac informácii a možnosť registrovať sa nájdete na:
http://www.kongres-kami.sk/psychoterapia/Vážené mediátorky,

Vážení mediátori,

touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo oznámenie o časovom a obsahovom harmonograme odborných seminárov mediátorov v roku 2017.
S ohľadom na uvedené pre Vás  PRIPRAVUJEME  ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV, ktoré sú súčasťou ďalšieho vzdelávania mediátorov v zmysle § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov,  v nasledovných termínoch  a mestách :
- I. blok ( jarný)  v období od 15.mája 2017 do 4. júna 2017 v   mestách : KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného kalendárneho dňa na tému : MULTILATERÁLNA MEDIÁCIA A MEDIÁCIA S ÚČASŤOU PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV   
- II. blok ( jesenný )  v období od 18. septembra  2017 do 8. októbra  2017 v   mestách :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného dňa na tému : MOŽNOSTI MEDIÁCIE PODĽA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU  
- III. blok ( zimný )  v období od 27. novembra  2017 do 17. decembra 2017 v   mestách :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného dňa na tému : MOC V MEDIAČNOM PROCESE    
Ďalšie podrobnosti o konkrétnych termínoch odborných seminárov  a lektorskom zložení budeme aktualizovať priebežne na internetovej stránke www.edukacnecentrum.com.  


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., v Bratislave

Slovenská republika

Združenie sestier Vojvodiny, Republika Srbsko

Komora sociálných pracovníkov Srbska, Republika Srbsko

z príležitosti 10. výročia pôsobenia Ústavu Martina Luthera v Báčskom Petrovci

Vojvodina, Republika Srbsko

usporiada a zároveň si dovoľuje Vás pozvať na

13. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

„Zdravotnícke a sociálne problémy 21. storočia“

v dňoch 20. – 21. októbra 2017 v Báčskom Petrovci,

Vojvodina, Republika Srbsko

Vašu predbežnú účasť s názvom príspevku a štruktúrovaným abstraktom

v domácom aj anglickom jazyku prosíme nahlásiť na:

e-mail: konferenciabc.petrovec2017@gmail.com

do 15. septembra 2017