Konferencie / Conferences


Oznámenie o príprave

odborného seminára mediátorov organizovaného v spolupráci

s Ministerstvom spravodlivosti SR podľa § 10a, ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii,

ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov za účelom získania Osvedčenia o účasti na odbornom seminári, ktoré sa predkladá Ministerstvu spravodlivosti SR.

 na tému:

„Možnosti mediácie podľa civilného mimosporového poriadku“

 TERMÍNY A MIESTA KONANIA SEMINÁRA :

   20.09.2017 –   Prešov

Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská, ( advokátka a mediátorka z praxe )

                JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. ( notárka a mediátorka z praxe )

22.09.2017 –   Žilina

                        Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská, ( advokátka a mediátorka z praxe )    

                                      JUDr. Beata Swanová, ( advokátka a mediátorka z praxe )

27.09.2017 –   Bratislava

                        Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská, ( advokátka a mediátorka z praxe )    

                                      JUDr. Beata Swanová, ( advokátka a mediátorka z praxe )

28.09.2017 –   Banská Bystrica

                        Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská, ( advokátka a mediátorka z praxe )    

                                      JUDr. Beata Swanová, ( advokátka a mediátorka z praxe )

02.10.2017 –   Košice

Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská, ( advokátka a mediátorka z praxe )

                                             JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. ( notárka a mediátorka z praxe )

04.10.2017 –   Bratislava

Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská, ( advokátka a mediátorka z praxe )

                                             JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. ( notárka a mediátorka z praxe )

 

Účastnícky poplatok : 50,- Eur ( vrátane DPH )

 

              Ďalšie informácie týkajúce sa odborného seminára budeme pravidelne aktualizovať a zverejňovať na internetovej stránke:www.edukacnecentrum.com.

 

              Účastníkov, ktorí priebežne požiadali o rezerváciu miesta na niektorom z vyššie uvedených miest konania seminára  a ktorým bolo zároveň aj oznámené, že miesto majú rezervované, si dovolíme požiadať o záväzné potvrdenie účasti na konkrétnom termíne.

 S ohľadom na obmedzenú kapacitu seminárov, si SVOJE MIESTO na Vami zvolenom termíne odborného seminára môžete EŠTE REZERVOVAŤ zaslaním e-mailu na adresu: edukacne.centrum.mrs@gmail.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke:https://edukacnecentrum.com/kontakt

                                                                                                      

Zároveň Vás prosíme aj o zaslanie Vašich fakturačných údajov  za účelom vystavenia faktúry. Takýto e-mail budeme považovať za záväznú prihlášku na seminár, po prijatí ktorej Vám zašleme  faktúru spolu s ďalšími informáciami o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku.

                                                                                                   

Všetky organizačné pokyny budú prihláseným účastníkom oznámené na e-mailovú adresu, z ktorej bola záväzná prihláška zaslaná, s dostatočným časovým predstihom pred konaním seminára.

 Prihlásením sa na seminár spôsobom uvedeným vyššie dáva prihlásený účastník zároveň súhlas  EDUKAČNÉMU CENTRU Mimosúdneho Riešenia Sporov, Kováčska 69, Košice k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie zo seminára na dokumentačné a marketingové účely.   

 Organizátor seminára si vyhradzuje právo na zrušenie seminára, zmenu jeho programu, termínu, miesta konania či zmenu osoby prednášajúceho lektora.

V prípade neúčasti prihláseného účastníka na seminári sa účastnícky poplatok nevracia.

Pokiaľ bude seminár zrušený zo strany organizátora, uhradený účastnícky poplatok bude prihlásenému účastníkovi zo strany organizátora vrátený bezodkladne po zrušení seminára v plnej výške.


Milí priatelia,

Pozývame vás na víkendový seminár:


Práca so vzťahom v psychoterapeutickom procese


v Poprade 30.9.-1.10. 2017


V Dome kultúry Poprad sa uskutoční prednáška pre verejnosť,
v piatok 29.9. o 18.00, pre účastníkov seminára v cene.


S pozdravom

Jana Bryjová, Roland Lipták


Pozvánka


Institut Smyslové aktivizace


v spolupráci s


Katolíckou univerzitou v Ružomberku


a s občianskym združením Mosty Integrácie


Vás pozýva na


Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie


7. septembra 2017

Katolícka univerzita v RužomberkuVážené kolegyne, kolegovia,priatelia psychoterapie,
dovoľujem si Vás v mene Výboru Slovenskej psychoterapeutickej
spoločnosti srdečne pozvať na

XXXI. psychoterapeutickú konferenciu,


ktorú ako obvykle po 4 rokoch organizuje Slovenská psychoterapeutická
spoločnosť v odbornej spolupráci s Českou psychoterapeutickou
spoločnosťou.
Téma konferencie sa nerodila ľahko. Brainstorming vo Výbore SPS bol však
výdatný a nakoniec priniesol rozhodnutie pre názov:

Rôzne smery – spoločný cieľ.

V porevolučnej histórii psychoterapie na Slovensku môžeme nájsť rozkvet
rôznych terapeutických prístupov. Vznikli viaceré inštitúty
reprezentujúce jednotlivé terapeutické školy a nastal masívny rozvoj
výcvikových aktivít. Možno trochu poeticky povedať, že sa na Slovensku
rozliala delta psychoterapie, aby výdatne nasýtila životný priestor pre
terapeutov a hlavne pre klientov, či pacientov. Táto rozmanitosť a
diferenciácia je osožná, ale prináša aj nástrahy, kedy sa v ramenách
psychoterapie môžu ocitnúť i prístupy, ktoré málo komunikujú s overenými
terapeutickými postupmi. Prípadne sa v delte psychoterapie objavujú
metódy, ktoré sa za psychoterapeutické vyhlasujú, ale so serióznou
psychoterapiou majú málo spoločné. Konferencia bude príležitosťou
prezentovať rozmanitosť rôznych psychoterapeutických prístupov a škôl,
ktoré majú spoločný cieľ a tým je dobro a pomoc pre klienta, pacienta.
Ako špecialitu sme sa rozhodli zaradiť samostatný blok prednášok na tému
supervízia v terapeutickej praxi.

Účasť na konferencii prisľúbili okrem významných psychoterapeutov z
oboch brehov Moravy aj renomovaní zahraniční odborníci, ktorí sa v
minulosti podieľali (a stále podieľajú) na vzdelávaní našich terapeutov.
Pozvanie zatiaľ prijali doc. MUDr. János Harmatta – výcvikový
psychoanalytik z Maďarska, Dr. Szönyi Magda a Dr. Szönyi Gábor –
výcvikoví lektori relaxačnej a symbolickej psychoterapie, Dr. Wolfgang
Ladenbauer – výcvikový lektor a supervízor KIP z Rakúska. Tešíme sa na
ich príspevky. Rokujeme o účasti aj ďalších zahraničných prednášajúcich.
Samozrejme, že sa veľmi tešíme na účasť a srdečne pozývame našich
kolegov, priateľov z Čiech, bez nich by to nebola tradičná
česko-slovenská konferencia.
Verím, že naše stretnutie bude bohaté nielen odborne, ale aj spoločensky
a bude dobrou príležitosťou pre kolegiálne priateľské stretnutia,
ktorých v poslednej dobe nie je toľko, ako by sme si želali.
Iste ste ši všimli, že tohtoročná konferencia nebude ako obvykle v
Trenčianskych Tepliciach, ale v Piešťanoch. Aj keď táto zmena bola
vyvolaná organizačnými a prevádzkovými dôvodmi v mieste tradičného
konania, veríme, že kúpeľné mesto Piešťany nám ponúkne inšpiratívne
prostredie pre naše mysle a aj láskavú starostlivosť pre naše telá.
Organizačné veci sme zverili do rúk Agentúry KAMI, s. r.o., ktorá sa v
minulosti osvedčila ako starostlivá a precízna organizátorka našich
odborných podujatí.

Milí priatelia, srdečne Vás pozývam a teším sa na spoločné stretnutie v
dňoch 9. až 12. novembra 2017 v Piešťanoch!

Viac informácii a možnosť registrovať sa nájdete na:
http://www.kongres-kami.sk/psychoterapia/Vážené mediátorky,

Vážení mediátori,

touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo oznámenie o časovom a obsahovom harmonograme odborných seminárov mediátorov v roku 2017.
S ohľadom na uvedené pre Vás  PRIPRAVUJEME  ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV, ktoré sú súčasťou ďalšieho vzdelávania mediátorov v zmysle § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov,  v nasledovných termínoch  a mestách :
- I. blok ( jarný)  v období od 15.mája 2017 do 4. júna 2017 v   mestách : KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného kalendárneho dňa na tému : MULTILATERÁLNA MEDIÁCIA A MEDIÁCIA S ÚČASŤOU PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV   
- II. blok ( jesenný )  v období od 18. septembra  2017 do 8. októbra  2017 v   mestách :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného dňa na tému : MOŽNOSTI MEDIÁCIE PODĽA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU  
- III. blok ( zimný )  v období od 27. novembra  2017 do 17. decembra 2017 v   mestách :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  pripravujeme ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV v rozsahu 8 vyučovacích hodín sústredených v rámci jedného dňa na tému : MOC V MEDIAČNOM PROCESE    
Ďalšie podrobnosti o konkrétnych termínoch odborných seminárov  a lektorskom zložení budeme aktualizovať priebežne na internetovej stránke www.edukacnecentrum.com.  


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., v Bratislave

Slovenská republika

Združenie sestier Vojvodiny, Republika Srbsko

Komora sociálných pracovníkov Srbska, Republika Srbsko

z príležitosti 10. výročia pôsobenia Ústavu Martina Luthera v Báčskom Petrovci

Vojvodina, Republika Srbsko

usporiada a zároveň si dovoľuje Vás pozvať na

13. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

„Zdravotnícke a sociálne problémy 21. storočia“

v dňoch 20. – 21. októbra 2017 v Báčskom Petrovci,

Vojvodina, Republika Srbsko

Vašu predbežnú účasť s názvom príspevku a štruktúrovaným abstraktom

v domácom aj anglickom jazyku prosíme nahlásiť na:

e-mail: konferenciabc.petrovec2017@gmail.com

do 15. septembra 2017