Odborné partnerstvo / Professional partnership

Cochemský omega systém

Kontakty

Centrum slušného rozvodu

www.centrumslusnehorozvodu.cz

International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM)

Asociácia klinických sociálnych pracovníkov (www.aksp.eu)

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

COR centrum, Krupina

Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra sociálnej práce

OZ Dobrota sv. Alžbety

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar


Scientific Group of Applied Preventive Medicine I-GAP Vienna in Austria


RESOTY - Resocializačná komunita Antona Srholca (www.resoty.sk)


www.diabetikinfo.sk