Konferencia – Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Pekný deň,

vďaka finančnej podpore z Medzinárodného Vyšehradského fondu, mohla Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR v priebehu roka 2017 realizovať 4 okrúhle diskusné stoly, kde sme mali príležitosť vymeniť si informácie a skúsenosti s aktuálnym stavom implementácie veľmi významného dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“ v krajinách V4. Od implementácie tohto dokumentu si sľubujeme podstatné zlepšenie životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím v našich krajinách. Všetky prezentácie z okrúhlych stolov sú zverejnené na našej webovej stránkewww.aozpooz.sk v jazyku, ako boli odprednášané. Postupne ich prekladáme a  sprístupňujeme v angl., resp. v slovenskom jazyku.

V prílohe Vám posielame pozvánku a program záverečnej medzinárodnej konferencietohto projektu, ktorá sa bude konať 3. nov. 2017 v hoteli Lindner v Bratislave (viď pozvánku). Radi by sme na našej konferencii privítali aj Vás.

V záujme dobrého organizačného zabezpečenia prosíme, potvrďte svoju účasť e-mailovou informáciou na adresu: aozpooz@gmail.com; alebo na e-mail: maria.orgonasova@gmail.com; resp. SMS-kou, či  telefonicky na číslo:

M – 0903 888 774,  podľa  možnosti najneskôr do 2. nov. 2017.  

Ďakujeme za Váš záujem.

MUDr. Mária Orgonášová, CSc.

Prezidentka Asociácie organizácií

zdravotne postihnutých občanov SR.

Pozvanka

Supervízne dni 2017

Uctivo vás pozdravujem veľavážení kolegovia, priatelia.
V posledných letných dňoch už úpenlivo chystáme
Supervízne dni 2017
v Gelnici na ktoré vás srdečne pozývame.
Začiatok adventu – termín 1. a 2. decembra 2017
sa po tretí raz stanú súčasťou stretnutia úžasných ľudí v skvelej atmosfére.
Príďte sa posilniť, obohatiť o vedomosti,  zážitky a načerpať energiu.
Program a informácie v pozvánke.
Organizačný tím
doc. PhDr.Stanislava Hunyadiová, PhD.
VŠZaSP sv. Alžbety n.o. v Bratislave

Zmeny a trendy v medziľudskej komunikácii

Vážení absolventi/doktorandi/študenti dovoľujeme si Vás pozvať na odbornú konferenciu pod záštitou
 
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho DrSc.,
 
Klubu absolventov (ALUMNI)
VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 
 
„ZMENY A TRENDY V MEDZIĽUDSKEJ KOMUNIKÁCIÍ“
 
02. decembra 2017 (sobota) o 10:00 hodine v aule VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája Bratislava

Dieťa v ohrození

Vážené dámy, Vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na
 XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
 
,,DIEŤA V OHROZENÍ“

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími odbornými partnermi pripravuje XXVI. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Dieťa v ohrození“.

Bude to už 26. konferencia s interdisciplinárnym zameraním, ktorú
každoročne pripravuje náš ústav s cieľom prispievať na zlepšovanie
podmienok pre zdravý vývin mladej generácie. Tento rok bude jej
ústrednou témou Podpora duševného zdravia detí a rodín- nové výzvy a
vízie.

Zameranie konferencie je koncipované tradične ako multiodborové, za
účasti špičkových odborníkov najmä z oblastí psychológie, práva,
súdnictva, advokácie, sociálnej práce a ďalších profesií a odborov,
ktorých poslaním je okrem iného eliminovať ohrozenia detí a rodín a
zabezpečiť ochranu ich duševného zdravia.

Základným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude identifikácia
sociálnych, psychologických a zdravotných ohrození detí a rodín a ich
dopad na duševné zdravie, ako aj návrhy riešenia problémov a postupov
optimalizácie podpory duševného zdravia detí a rodín.

Dátum konania: 30.11. – 1.12.2017


Miesto konania: Bratislava (miesto v programe upresníme)

Pozvánku na konferenciu s podrobnejšími informáciami nájdete v prílohe.

Záväznú prihlášku na konferenciu pre účastníkov nájdete na:

https://goo.gl/forms/cbBrMJHtgVqOVZ5K2

V prípade problémov s on-line registráciou nás kontaktujte na
e-mailovej adrese konferencia@vudpap.sk, do predmetu správy prosím
uvádzajte: Konferencia Dieťa v ohrození

Pre aktívnych účastníkov je termín prihlásenia najneskôr do 20.09.2017.
Pre pasívnych účastníkov je termín prihlásenia najneskôr do 30.09.2017.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S úctou

MUDr. Peter Lukáč, MPH., riaditeľ VÚDPaP

 

Harmonogram seminárov mediátorov 2017

VÁŽENÍ MEDIÁTORI,

TOUTO CESTOU SI VÁM DOVOĽUJEME OZNÁMIŤ, ŽE MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR VYDALO OZNÁMENIE O ČASOVOM A OBSAHOVOM HARMONOGRAME ODBORNÝCH SEMINÁROV MEDIÁTOROV V ROKU 2017.
S OHĽADOM NA UVEDENÉ PRE VÁS  PRIPRAVUJEME  ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA MEDIÁTOROV V ZMYSLE § 10A ZÁKONA Č. 420/2004 Z.Z. O MEDIÁCII A O DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV,  V NASLEDOVNÝCH TERMÍNOCH  A MESTÁCH :
 I. BLOK ( JARNÝ)  V OBDOBÍ OD 15.MÁJA 2017 DO 4. JÚNA 2017 V   MESTÁCH : KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  PRIPRAVUJEME ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV V ROZSAHU 8 VYUČOVACÍCH HODÍN SÚSTREDENÝCH V RÁMCI JEDNÉHO KALENDÁRNEHO DŇA NA TÉMU : MULTILATERÁLNA MEDIÁCIA A MEDIÁCIA S ÚČASŤOU PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV
– II. BLOK ( JESENNÝ )  V OBDOBÍ OD 18. SEPTEMBRA  2017 DO 8. OKTÓBRA  2017 V   MESTÁCH :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA PRIPRAVUJEME ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV V ROZSAHU 8 VYUČOVACÍCH HODÍN SÚSTREDENÝCH V RÁMCI JEDNÉHO DŇA NA TÉMU : MOŽNOSTI MEDIÁCIE PODĽA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU
– III. BLOK ( ZIMNÝ )  V OBDOBÍ OD 27. NOVEMBRA  2017 DO 17. DECEMBRA 2017 V   MESTÁCH :  KOŠICE, PREŠOV, POPRAD, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, TRENČÍN, BRATISLAVA  PRIPRAVUJEME ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV V ROZSAHU 8 VYUČOVACÍCH HODÍN SÚSTREDENÝCH V RÁMCI JEDNÉHO DŇA NA TÉMU : MOC V MEDIAČNOM PROCESE
ĎALŠIE PODROBNOSTI O KONKRÉTNYCH TERMÍNOCH ODBORNÝCH SEMINÁROV  A LEKTORSKOM ZLOŽENÍ BUDEME AKTUALIZOVAŤ PRIEBEŽNE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE WWW.EDUKACNECENTRUM.COM.